5 Haziran Dünya Çevre Günü 2024: Toprağımız. Geleceğimiz.

/ 5 Haziran 2024 / / yorumsuz
5 Haziran Dünya Çevre Günü 2024: Toprağımız. Geleceğimiz.

Dünyanın her yerinde ve ülkemizde yaşam destek sistemlerimiz olan bütün ekosistemler tehdit altında. Ormanlardan kurak alanlara, tarım arazilerinden göllere kadar insanlığın varlığının bağlı olduğu doğal alanlardaki yıkım artık en üst noktasına ulaşmış bulunuyor. İşte bu nedenle  2024 Dünya Çevre Günü,  “Toprağımız. Geleceğimiz.” sloganı altında arazi bozulmasına, bozulan arazilerin onarılmasına, çölleşmenin durdurulmasına ve kuraklığa karşı dayanıklı sistemler oluşturmaya odaklanıyor. Siz de kampanya etiketini ile bu farkındalık gününe katılabilirsiniz. Biz #RestorasyonNesliyiz

Başarılı arazi restorasyonu, tüm nesiller boyunca bilgi, motivasyon ve tutkuyu kullanan bir yaklaşım gerektirir. Şu anda hayatta olan herkes, çevresel bozulmanın yıkıcı etkilerine ilk tanık olan ve buna karşı önlem alan, iklim ve biyolojik çeşitlilik konusunda küresel hedeflere ulaşma yolunda ilerleyen son nesil olan bir neslin parçası. Nihayet toprakla barışan bir nesil olabiliriz.

Kuraklık, çölleşme ve arazi bozulması, gezegen ve insanlar için büyüyen bir tehdittir

 • Dünya çapında 2 milyar hektardan fazla arazi bozuldu; bu, neredeyse Hindistan ve Rusya Federasyonu’nun toplamı kadar bir alanı kapsıyor.
 • Her yıl tahminen 12 milyon hektarlık arazi bozulma nedeniyle kaybediliyor ve bu süreçten dünya genelinde gıda ve su kaynakları etkileniyor.
 • Her yıl 55 milyon insan kuraklıktan doğrudan etkileniyor ve bu da kuraklığı dünyanın neredeyse her yerinde hayvancılık ve mahsuller için en ciddi tehlike haline getiriyor.

Bir zamanlar verimli olan toprakların ortadan kaybolması, dezavantajlı gruplar üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor.

 • Arazi bozulumu 3,2 milyar insanı, yani dünya nüfusunun yüzde 40’ını etkiliyor. Bu orantısız bir şekilde en az donanıma sahip olanlara zarar veriyor: kırsal topluluklar, küçük çiftçiler ve yoksullar.
 • Arazi bozulması, küresel gıda verimliliğini yüzde 12 oranında azaltabilir ve bu da gıda fiyatlarının 2040 yılına kadar yüzde 30’a kadar artmasına neden olabilir.
 • İklim krizinin kötüleşmesiyle birlikte 2030 yılına gelindiğinde kuraklık, arazi bozulması ve çölleşme 135 milyon insanı göç etmeye zorlayabilir. Arazi bozulumu insan yaşam, sağlık, gıda, su ve sağlıklı çevre haklarını tehdit ediyor.
 • Gençler, iklim değişikliğinin körüklediği çevresel bozulma, topraklarından insana yakışır bir yaşam sağlayamadıkları için onları göç etmeye zorladığından, ‘çevresel olarak yerinden edilmiş insanlar’ olarak adlandırılan, giderek büyüyen bir istemsiz göçmen kategorisinin parçasıdır.
 • Kırılgan bağlamlarda, arazi bozulması, çiftçiler gibi farklı toplumsal gruplar arasında yer değiştirme ve kıt kaynaklar üzerindeki rekabet nedeniyle çatışmayı ve şiddeti körükleyebilir.

Küresel ekonomi kuraklık ve arazi bozulmasının ağırlığı altında mücadele ediyor.

 • Ekosistem hizmetleri azalmaya devam ederse, 2050 yılına kadar küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da tahmini 10 trilyon ABD Doları kaybedilebilir.
 • Küresel olarak  her yıl 20 milyon ton tahıl üretme kapasitesine sahip 12 milyon hektar alan  kuraklık ve çölleşme nedeniyle kaybediliyor ve bu durum potansiyel olarak milyonlarca insan için gıda güvensizliğine yol açıyor.
 • Arazi bozulması, dünyanın doğal süreçlerini kesintiye uğratarak toprak erozyonuna ve temiz su kıtlığına neden olabilir. Aynı zamanda 1 milyon türün yok olmasına yol açan krizin de itici gücüdür.

İklim değişikliği ve bozulan gıda sistemi kuraklığı ve çölleşmeyi daha da kötüleştiriyor.

 • İklim değişikliği kuraklıkların, sıcak hava dalgalarının ve kontrol edilemeyen yangınların sıklığını ve şiddetini artırarak çölleşmeyi ve arazi bozulmasını şiddetlendiriyor.
 • Ormansızlaşma ve toprağın bozulması, gezegeni ısıtan karbon moleküllerinin ana depoları olan ormanlara, bozkırlara ve meralara zarar vererek iklim değişikliğini daha da besliyor.
 • Tarım, arazi bozulmasının önemli bir nedenidir. Çiftçiliğin yaygınlaşması dünya çapında otlakların tahmini yüzde 70’ini ve savanların yüzde 50’sini temizledi veya dönüştürdü.

Çölleşmeye ve toprak bozulmasına karşı koymak için dünyanın zarar görmüş ekosistemleri onarması gerekiyor.

 • Ekosistem restorasyonuna (bozulmayı durdurma ve tersine çevirme süreci) yatırılan her dolar, ekosistem hizmetlerine 30 ABD dolarına kadar katkıda bulunuyor ve dünyanın,  insanlığın daha iyi bir gelecek planı olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor.
 • Dönüştürülen arazinin yüzde 15’inin doğru yerlerde restore edilmesi, beklenen tür yok oluşlarının yüzde 60’ını önleyebilir.
 • Ekosistemin korunması ve restorasyonu, ormanların, turbalıkların, kurak alanların, sulak alanların ve nehirlerin karbon depolamak, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve afet etkilerini absorbe etmek için tam kapasitelerini yeniden canlandırarak iklim değişikliği ve iklimle bağlantılı felaketlerle mücadeleye yardımcı olabilir .
 • Kentsel alanlar dünya kara yüzeyinin yalnızca yüzde üçünü kaplıyor ancak nüfusun yarısından fazlasına ev sahipliği yapmaktadır. Küresel ekosistemde, küresel kaynak ve enerji kullanımının yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan itici bir güçtür; küresel atıkların yarısından fazlası ve sera gazı emisyonlarının en az yüzde 60’ı kentlerde üretilir. Büyük etkileri nedeniyle şehirler, arazi restorasyonu çabalarında ve kuraklığa karşı dayanıklılık oluşturmada büyük bir rol oynayabilir.

Son yıllarda, bozulmuş arazilerin onarılması çabalarında dünya çapında cesaret verici bir ilerleme kaydedilmiştir.

 • Ülkeler, zarar görmüş doğal alanların yeniden canlandırılmasına yönelik küresel bir girişim olan BM Ekosistem Restorasyonu On Yılı kapsamındaki taahhütlerini yerine getirme konusunda ilerleme kaydediyor . Ülkeler, 1 milyar hektarlık bozulmuş araziyi restore etme sözü verdiler, deniz ve kıyı alanları için de benzer taahhütlerde bulundular.
 • Şu anda restorasyona 765 milyon ila 1 milyar hektar alan ayrılmış durumda. Restore edilecek alanın neredeyse yarısı Sahraaltı Afrika’da olup, Asya ve Latin Amerika’da da önemli taahhütler bulunmaktadır.
 • BM Ekosistem Restorasyonu On Yılı’nın Dünya Restorasyon Amiral Gemileri (bir dizi öncü girişim), restorasyonun artan üretkenlik, karbon tutumu ve biyolojik çeşitliliğin korunması da dahil olmak üzere nasıl çok çeşitli çevresel faydalar sağladığını zaten gösteriyor.
 • Doğanın korunmasına yönelik 2022 yılında imzalanan dönüm noktası niteliğindeki bir anlaşma olan Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi, 2030  yılına kadar bozulan kara, iç su, deniz ve kıyı ekosistemlerinin en az yüzde 30’unun etkili bir şekilde restorasyon altına alınması hedefini içeriyor.

Dünya Çevre Günü, kuraklık, çölleşme ve arazi bozulmasına yönelik çözümlere ışık tutmak için bir şanstır.

 • 1973’ten bu yana Dünya Çevre Günü (WED), iklim değişikliğinden ozon tabakasının incelmesine kadar kritik çevre sorunları hakkında farkındalığı artırıyor. Gün, hükümetlerin, işletmelerin, sivil toplum gruplarının ve bireylerin harekete geçmesine ve bu zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oldu.
 • WED 2024, arazi restorasyonu, çölleşmeyi durdurma ve kuraklığa karşı dayanıklılık oluşturma konularına odaklanarak Suudi Arabistan Krallığı’nın ev sahipliğinde düzenleniyor. 2024 yılında BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin 30.yılını kutlayacak. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Taraflar Konferansı’nın (COP 16) on altıncı oturumu 2-13 Aralık 2024 tarihleri ​​arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilecek.
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), her yıl 5 Haziran’da kutlanan WED’e öncülük ediyor.

Yerli halklar, kadınlar ve gençler, zarar görmüş ekosistemlerin yeniden canlandırılmasında ve arazi bozulması, çölleşme ve kuraklıkla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır.

 • Yerli topluluklar korumanın isimsiz kahramanlarıdır. Geriye kalan bozulmamış ormanların yüzde 36’sı yerli halkların topraklarında bulunuyor ve ortalama olarak yerli halklar tarafından yönetilen ekosistemler daha az bozuluyor.
 • Gelişmekte olan ülkelerde kadınlar tarımsal işgücünün yüzde 45’ini oluşturuyor; bu oran Latin Amerika’da yüzde 20’den Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde yüzde 60’a kadar değişiyor. Ekosistem restorasyonunun başarısı için kadınların katılımı kritik öneme sahiptir.
 • Gençlerin katılımını sağlamak ve gençlerin yönettiği yeşil girişimlere yatırım yapmak, arazi restorasyon çabaları ve sürdürülebilir arazi kullanımı açısından çok önemlidir.

Herkes WED 2024 kampanyasının bir parçası olabilir ve toprakların şimdiki ve gelecek nesiller için onarılmasına yönelik çabalara katkıda bulunabilir.

 • Ekosistem restorasyonunun güzelliği, bir eylem ve umut mesajı iletmesidir ve bu her ölçekte gerçekleşebilir. Eyleme nasıl katılacağınız aşağıda açıklanmıştır:
 • Nisan ve Haziran ayları arasında kaydolun ve restorasyon faaliyetlerine, etkinliklerine veya eylemlerine katılın.
 • Etkinliğinizi Dünya Çevre Günü Etkinlik Haritası’nda vurgulayın ve bir kayıt kartı alın.
 • UNEP’in pratik kılavuzunu kullanarak arazi ve toprak restorasyon çalışmalarına katılın.
 • #GenerationRestoration ve #WorldEnvironmentDay etiketlerini kullanarak toprakların canlanmasına nasıl yardımcı olduğunuzu paylaşarak bu haberi yayın ve başkalarına ilham verin.
 • Kaynaklara, en son güncellemelere, hikayelere, haberlere ve ipuçlarına erişmek için web sitesini ziyaret edin.
 • Kampanyadaki iletişim varlıklarını kullanın ve çözümleri ve en iyi uygulamaları vurgulamak için bunları arkadaşlarınız, meslektaşlarınız, ortaklarınız ve ağlarınız arasında paylaşın.
 • Ofis binaları, okullar ve bahçelerden tarım alanlarına, parklara ve hatta sokaklara kadar çeşitli ortamlardaki arazi restorasyon çalışmalarına nasıl katılabileceğiniz konusunda topluluğunuzla Dünya Çevre Günü mesajlarını paylaşın ve güçlendirin.
 • Ağınızdaki diğer kişileri kaydolmaya ve katılmaya davet edin.

Ayrıntılı bilgi için kaynak:

https://www.worldenvironmentday.global/

Yorum yaz