Organlar

Genel kurul, dernek genel merkezine kayıtlı üyelerden oluşur. Onursal üyelerin oy hakkı bulunmaz. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Görevleri..
Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görevler a) Derneği temsil etmek veya bu hususta dernek üyelerinden birine yetki vermek b) Gelir ve gider hesaplarına..
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına..