Komisyonlar

/ 1 Haziran 2018 / / yorumsuz

Derneğimizin 3 daimi komisyonu bulunmaktadır. Dernek üyeleri ve alanında akademik uzmanlığı bulunan kişiler ile gençler komisyonlara katılabilirler. Komisyonlar başkan, başkan yardımcısı ve sekreteri kendi üyeleri arasından belirler. Komisyonlar yıl sonunda yönetim kuruluna yıllık rapor hazırlarlar. Komisyon üyelerinin, yönetim kurulu kararı ile derneğimiz adına katılım sağlayacağı toplantıların katılım masrafları derneğimizce karşılanır. Komisyonların alt komisyonları yönetim kurulu kararı ile oluşturulur.

Bilim komisyonu 

Sempozyum, çalıştay, kongre, konferans ve panel gibi bilimsel toplantıların düzenlenmesine katkı sağlar

Yasal düzenlemelere, strateji belgelerine ve eylem planlarına görüş hazırlar

Dernek adına bilimsel çalışmalara katılım sağlar ve rapor düzenler

Derneğin yayınlarında hakem kurulu ve danışmanlık yapar

Çevre eğitimi komisyonu

Ekosistemlerin ekolojik bütünlüğünün barındırdığı süreç ve döngülerle birlikte korunması ve restorasyonu konusunda farkındalığı artırmak için eğitim ve etkinlik çalışmaları yapar

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi ile doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olan yerel kültürlerin kullanım alışkanlıkları ve el sanatlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yapar.

Kent ekolojisi ve çevre kalite standartları konularında toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapar.

Kadınlara, çocuk ve gençlere, engellilere, sporculara, turizmcilere, sanayicilere, diğer meslek gruplarına dernek çalışma alanına giren konularla ilgili eğitimler vermek,  halk eğitimleri, yaz okulları ve kurslar düzenler.

Köylülerin, çiftçilerin, kırsal alanda yaşayanların uğraş konuları, tarımsal çalışmalar, çevre dostu tarımsal uygulamalar, gıda hijyeni ve güvenliği, çevre etiketleri konularında farkındalık oluşturacak çalışmalar yapar.

Gençlik Komisyonu

Komisyon üyeleri 18-25 yaş arası gençlerden oluşur

Dernek tarafından düzenlenen kampanyalar, spor aktiviteleri, geziler ve etkinliklere katılım sağlarlar

Derneğimiz adına çalışmalara katılım sağlayan komisyon üyelerinin konu ile ilgili rapor hazırlaması zorunludur

Gençlik komisyonu üyelerinin dernek faaliyetlerine gönüllü katılması ve verilen görevleri gönüllü olarak yapmaları beklenmektedir

Gençlik komisyonu üyelerinin katılım sağladıkları etkinliklerin masrafları dernek tarafından karşılanır