Slide 1
Slide 2
previous arrow
next arrow

Jips, Türkiye'de İç Anadolu Bölgesinde kurak ve yarı kurak iklimlerde çok yaygın bir ana kaya türüdür. Jipsli topraklar endemizm açısından yüksek bitki biyoçeşitliliğine sahiptir. Bitkiler arasında edafik (toprak) endemizm, büyüme ortamının neden olduğu fiziksel ve kimyasal etkilerden dolayı kurak bölgelerdeki çoğu bitki için önemli bir faktördür. Jipsofit bitkileri otsu veya çalı formunda, genellikle nadir ve tehdit altındaki endemik türlerdir. Jipsli topraklarda yetişen bu bitki türlerinin ve kısıtlı koşullar altında adaptasyon stratejilerinin araştırılması amacıyla, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkeden 18 kurum,2017 yılında “Gypworld-Jips Ekosistemlerini Anlamak İçin Küresel Ortaklık Girişimi Projesi”ni yürütmüştür. Ülkemizden Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün katılımıyla, AB Çerçeve Programı Ufuk 2020 finansmanı ile yürütülen Gypworld Küresel Ortaklık Projesi'nin 6 temel amacından biri "bu ekosistemlerin ekolojik ve koruma değerinin halka duyurulması"dır. Bu nedenle Fransa Büyükelçiliği tarafından desteklenen ve Gypworld Ortaklık Projesi bilim danışmanları ile birlikte Derneğimizce yürütülecek proje ile pilot ölçekte jipsofit bitkilerin ekosistemlerinin ekolojik ve koruma değerinin halka duyurulmasına katkı sağlanacaktır. Gypsum is a very common bedrock type in arid and semi-arid climates in the Central Anatolia Region of Turkey. Gypsum soils have high plant biodiversity in terms of endemism. Edaphic (soil) endemism among plants is an important factor for most plants in arid regions due to the physical and chemical effects of the growing medium. Gypsophyte plants, in herbaceous or shrub form, are usually rare and endangered endemic species. In order to investigate these plant species growing in gypsum soils and their adaptation strategies under limited conditions, 18 institutions from 11 countries, including Turkey, carried out the “Gypworld-A Global Iniciative to Understand Gypsum Ecosystem Ecology Project” in 2017. One of the 6 main purposes of the Gypworld Global Partnership Project, which is carried out with the participation of Ankara University, Faculty of Science, Biology Department from our country, with the funding of the EU Framework Program Horizon 2020, is "to communicate the ecological and conservation value of these ecosystems to the public". For this reason, with the project supported by the French Embassy and carried out by our Association together with the science consultants of the Gypworld Global Partnership Project, it will contribute to publicizing the ecological and protection value of the ecosystems of gypsophilic plants at a pilot scale. 

15 Ekim 2021-15 Temmuz 2022

October 15, 2021- June 15, 2022

 

1- Proje kapsamında Ayaş, Nallıhan ve Beypazarı'nda yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yapılarak sorunlar ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi,
2- Okullarda uzaktan katılımlı eğitimler yapılması,
3- Yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına jipsofit bitkilerin korunması için farkındalığı artıracak ve yol gösterecek rehber ve bir eylem planı hazırlanması,
4-Beypazarı ilçesinde düzenlenecek çalıştay ile proje kapsamında bilgilendirme yapılması ve koruma önceliklerinin ortaya çıkarılması.
1- Within the scope of the project, meeting will be organized with local governments and non-governmental organizations in Ayaş, Nallıhan and Beypazarı to identify problems and solutions,
2- Carrying out trainings avtivities in schools via internet. 
3- Preparation of a guide and an action plan that will raise awareness and guide local governments and non-governmental organizations for the protection of gypsophilic plants,
4- A workshop will be held in Beypazarı district to give information about the  protection priorities of the project. 

Proje Lideri / Team Leader
Serap Kantarlı

Proje Koordinatörleri / Project Coordinators
Ömer Ateş
E. Nida Büyükyanbolu

İdari Yönetici / Administrative Manager
M.Emre Acarlar

Bilim Danışmanları / Scientific Advisors 
Prof.Dr. Latif Kurt
Prof.Dr. Mustafa Aydoğdu
Doç.Dr. Ebru Özdeniz