Çalışma konuları

/ 1 Haziran 2018 / / yorumsuz

(1) Doğanın, ekosistemlerin ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi ile ilgili olarak;

a) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve kaybının azaltılması

b) Yaban hayatının korunması ve nesli tehlike altındaki türlerin yaşatılması

c) Ekosistemlerin ekolojik bütünlüğünün barındırdığı süreç ve döngülerle birlikte korunması ve restorasyonu

ç)  Korunan alanlar ve korunan türlerin koruma statülerinin izlenmesi

d) Ekosistem hizmetlerinin korunması

e) Toprak, su ve deniz kaynaklarının korunması

f) Tarımsal biyolojik çeşitliliğin, yerli ırkların ve gen kaynaklarının korunması

g) Yaban hayatı ticaretinin takibi ve biyokaçakçılığın engellenmesi

ğ) İstilacı türler ve istilacı yabancı türlerin izlenmesi, ekosistemlere olan zararının azaltılması

h) Hayvan sağlığı ve refahının artırılması ve hayvanlara karşı şiddetin engellenmesi

ı) Gıda güvenliği ve gıda hijyeni sağlanması

i) Somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, geleneksel yaşam tarzı ve yöntemlerin desteklenmesi

(2)  Çevre kirliğinin önlenmesi ve çevre kalite standartlarının yükseltilmesi ile ilgili olarak;

a) Hava, su, toprak ve denizlerin çevre kalitesinin korunması, kirliliğinin azaltılması

b) Çevresel kalite standartlarının yükseltilmesi

c) Atıkların azaltılması

ç) Çevre dostu uygulamaların ve çevre etiketlerinin yaygınlaştırılması

d) Temiz ve çevre dostu enerji üretim yöntemlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması

e) Kent ekosistemlerinin korunması ve doğa ile bütünleşmiş kentleşmenin sağlanması

f) Sürdürülebilir turizm ve tarımın desteklenmesi

g) Temiz üretim teknolojilerinin araştırılması ve yaygınlaştırılması

ğ) Çevre dostu iş kollarının araştırılması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması

h) Doğal felaketlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi

Benzer Konular

Yorum yaz