Derneğimiz

Dernek hakkında bilgi, belge ve dokümanlar

2020 FAALİYET RAPORU
     ..
Genel kurul, dernek genel merkezine kayıtlı üyelerden oluşur. Onursal üyelerin oy hakkı bulunmaz. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Görevleri..
Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görevler a) Derneği temsil etmek veya bu hususta dernek üyelerinden birine yetki vermek b) Gelir ve gider hesaplarına..
(1) Doğanın, ekosistemlerin ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi ile ilgili olarak; a) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve kaybının azaltılması b) Yaban hayatının korunması ve nesli tehlike altındaki türlerin yaşatılması..
Amacımız; sürdürülebilirlik ilkesi ekseninde doğanın biyolojik ve kültürel çeşitlilik, ekolojik süreç ve döngüler ile birlikte ekosistem bütünlüğü içerisinde korunması, tanıtılması, çevresel kalite standartlarının sağlanması, afet risklerinin azaltılması ve iklim değişikliği..
Komisyonlar
Derneğimizin 3 daimi komisyonu bulunmaktadır. Derneğimizin daimi komisyon ve komitelerinin Dernek amacına ve çalışma biçimine uygun olarak kurulması, görev alan üyelerimizin çalışma usul ve esasları 20 Ağustos 2021 tarih ve..