Derneğimiz

Dernek hakkında bilgi, belge ve dokümanlar

2020 FAALİYET RAPORU
     ..
Genel kurul, dernek genel merkezine kayıtlı üyelerden oluşur. Onursal üyelerin oy hakkı bulunmaz. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Görevleri..
Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görevler a) Derneği temsil etmek veya bu hususta dernek üyelerinden birine yetki vermek b) Gelir ve gider hesaplarına..
(1) Doğanın, ekosistemlerin ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi ile ilgili olarak; a) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve kaybının azaltılması b) Yaban hayatının korunması ve nesli tehlike altındaki türlerin yaşatılması..
Amacımız; sürdürülebilirlik ilkesi ekseninde doğanın biyolojik ve kültürel çeşitlilik, ekolojik süreç ve döngüler ile birlikte ekosistem bütünlüğü içerisinde korunması, tanıtılması, çevresel kalite standartlarının sağlanması, afet risklerinin azaltılması ve iklim değişikliği..
Derneğimizin 3 daimi komisyonu bulunmaktadır. Dernek üyeleri ve alanında akademik uzmanlığı bulunan kişiler ile gençler komisyonlara katılabilirler. Komisyonlar başkan, başkan yardımcısı ve sekreteri kendi üyeleri arasından belirler. Komisyonlar yıl sonunda..
Derneğimizin 3 daimi komitesi bulunmaktadır. Daimi komitelerin çalışmaları başkan, başkan yardımcısı ve sekreter tarafından yürütülür. Daimi komitelere dernek üyesi olan herkes katılabilir. Daimi komitelerin faaliyet raporlarını yıl sonu yönetim kuruluna..
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına..