Genel kurul

/ 3 Haziran 2018 / / yorumsuz

Genel kurul, dernek genel merkezine kayıtlı üyelerden oluşur. Onursal üyelerin oy hakkı bulunmaz. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Görevleri

a) Dernek organlarının seçilmesi
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
ç) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
d) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması
e) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması
f) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
g) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanan yönetmeliklerin, usul ve esasların onaylanması
ğ) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
h) Dernek tarafından verilebilecek öğrenci bursu miktarlarının belirlenmesi
ı) Derneğin federasyon kurması, katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması
i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
j) Derneğin vakıf kurması
k) Derneğin fesih edilmesi
l) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
m) Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması
n) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Benzer Konular

Yorum yaz