Yönetim kurulu

/ 2 Haziran 2018 / / yorumsuz

Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Görevler

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta dernek üyelerinden birine yetki vermek

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

ç) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

d) Genel kurulun verdiği yetki ile tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, kurulmuş veya kurulacak olan benzer işletmelere iştirak etmek

e) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

f) Temsilciliklerle olan ilişkileri yürütmek

g) Genel kurulda alınan kararları uygulamak

ğ) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

h) Bütçenin uygulanmasını sağlamak

ı) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek

i) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak

j) Gerektiğinde onursal üye kabul etmek

k) Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için maddi ve manevi büyük hizmetleri olanlara sembolik ödüller vermek

l) Dernek üyelerinden bir veya birkaçına herhangi bir konunun koordinasyonu, yürütülmesi, etüdü ve çözümü için görev vermek

m) Dernek üyelerinden akademik çalışmaları ve uzmanlığı bulunan kişiler ile diğer dernek gönüllülerinden oluşan daimi ve geçici komisyonlar ve komiteler kurmak

n) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Benzer Konular

Yorum yaz