Makale yazım kuralları

/ 10 Ağustos 2018 / / yorumsuz

YAZIM KURALLARI

Kapak

Kapak görseli en az 2MB özgün bir resim veya fotoğraf olmalıdır. Görselin altına varsa bilgi, nerede çekildiği, yılı, çeken kişinin ismi konulmalıdır.

Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce 16 punto, sayfayı ortalayacak şekilde, Türkçe’si büyük harfle, İngilizce’si baş harfleri büyük gerisi küçük harfle koyu karakter ile yazılmalıdır. Başlık metne uygun, anlaşılır ve kısa olmalıdır. Yazar adları akademik unvanları, adı soyadı, kurum tam adresi, e-posta şeklinde düzenlenmeli ve 11 punto ile alt alta yazılmalıdır. Sorumlu yazarın sonuna* (yıldız) işareti konulmalıdır. Yazarların adresleri aynıysa sadece sorumlu yazarın adresi yazılmalıdır. Yazarların adı küçük soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazı bir bilimsel  toplantıda tebliğ edilmişse kapakta açıklama yapılmalıdır.

Türkçe ÖZET, İngilizce ABSTRACT başlığını taşımalı, 11 punto ile 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde, çalışmanın amacını ve varılan sonuçları kısaca açıklar nitelikte olmalıdır. Altına Anahtar kelimeler ve İngilizce Key words en fazla 5 kelime olarak eklenmelidir.

Ana metin

A4 Kağıda, (210 x 297 mm) tek aralıklı, word programı ile 12 punto “times new roman” siyah, yazı karakteri ile yazılmalıdır. Makalelerde tablo, fotoğraf ve çizelge yazıları 10 punto ve arial karakter olmalı, tablo yazıları üste, şekil ve grafik yazıları alta yazılmalıdır.

Metin içinde başlıklar hariç koyu renk kullanılmamalıdır. Bilimsel isimler dışında italik yazı karakteri kullanılmamalıdır.

Özgün araştırmalar Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç kısımlarını içermelidir. Metin içinde ana başlıklar büyük harfle yazılmalıdır. Metin içinde geçen kısaltma yapılacak uzun isimler önce açık olarak yazılmalı kısaltmalar parantez içinde belirtildikten sonra metnin diğer yerlerinde kısaltmalar kullanılmalıdır. Latince isimler veya teknik terimler tam ve açık italik olarak yazılmalı mümkünse Türkçe karşılıkları parantez içinde verilmelidir. Yazıda birim gösterilmeyen ondan küçük sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara takılar kesme işareti ile eklenmelidir. Makalelerde dipnot kullanılmamalıdır.

Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uygun olması gerekir.

Tablo, şekil ve grafikler

Makale ile ilgili tablo, şekil ve grafikler makale içine yerleştirilmelidir. Tablo başlıkları üst kısma, diğerleri alt kısma ne olduğu yazılmalıdır. Yazılar 10 punto, arial olmalıdır. Tablo, Şekil, Grafik yazıları koyu yazılıp bir nokta konulduktan sonra, açıklama kısmı açık renk olmalıdır.

Resim ve fotoğraf

Makale içinde yer alan görseller en az 2MB yüksek çözünürlüklü, özgün olmalıdır. Makalelerde çalışmayla doğrudan ilgili olmadıkça kişi fotoğraflarından kaçınılmalıdır. Resimlerin ve fotoğrafların üzerinde yazı bulunmamalıdır. Resim ve fotoğrafların hepsi şekil olarak adlandırılmalıdır. Yazıları 10 punto arial karakter ile görselin altına yazılmalı, Şekil yazısı koyu renk, nokta, açık renkle görselin ne olduğu, nerede çekildiği, tarih ve kimin çektiği yazılmalı. Çekenin ©soyadı ve adının baş harfi şeklinde olmalıdır.

METİN İÇİNDE GÖNDERME YAPMA

Metin içinde yapılacak göndermelere örnekler aşağıda verilmiştir. Eğer gönderme cümle sonunda kullanılacaksa parantez içinde yazım tamamlanır ve sonuna nokta konur. Bu kısım arial 10 punto olarak yazılmalıdır. Cümle başında ve ortasında yapılan göndermelere parantez kullanılmaz ve metin yazılımı karakteri uygulanır.

Tek yazarlı çalışma

Yazarın soyadı, eserin yayımlandığı tarih verilir.

Bursalıoğlu (1987) yeterliği, bir rolü oynamak için gerekli niteliklerin var olması şeklinde tanımlamıştır.

Yeterlik bir rolü oynamak için gerekli niteliklerin var olması şeklinde tanımlanmıştır (Bursalıoğlu, 1987).

1994’te Rogers tarafından yapılan reaksiyon zamanlarının … (Büyüköztürk; Çokluk ve Köklü, 2002).

Çok yazarlı tek çalışma

İki yazar varsa her ikisinin de soyadı verilir.

Dembo ve Gibson’a (1985, 12) göre …

İkiden çok, altıdan az yazarlı ise, ilk geçtiği yerde hepsinin soyadları verilir. Bundan sonra atıf yapılacaksa, ilk yazarın soyadı verilir, “ve diğerleri” sözcüğü eklenir.

Williams, Jones, Smith, Braduaer ve Terrington (1983) performansı ……….

Performans konusunda, ………… (Williams ve diğerleri, 1983).

Williams ve diğerleri (1983) başka bir çalışmasında………..

Altıdan çok yazarlı çalışmada, ilk yazarın soyadı verilir ve “ve diğerleri” eklenir.

Asthon ve diğerleri (2001), problem çözümüne …………….

Problem çözümüne …………. vardır (Asthon ve diğerleri (2001, 34).

Yazarı olmayan veya anonim çalışma

Kitap ya da dergi ise koyu punto ile yazılır. Bir derginin makalesi ise tırnak içinde, diğer durumlarda başlığı ve yayın yılı verilir.

(Kalkınma Planı IV, 1978),

(Anonim, 1999),

(Eğitim ve Bilim Dergisi, Nisan, 2006).

Aynı soyadlı yazarlar

Kaynaklarda aynı soyadlı iki ve daha çok yazar varsa, ön adlarıyla birlikte kullanılır.

Başar (1994) ve D. Başar (2004), denetimde görülen …. olarak saptamışlardır.

Balcı ve diğerleri (2005) ve O. Balcı (2001) konuya ilişkin … bulmuşlardır.

Aynı parantez içinde iki veya daha çok çalışma

Yayın yılına göre sıralanır, basımda olan varsa en sona konulur ve önce soyadları verilerek bir çalışma için yalnızca çalışma yılları verilir.

Köklü ve Büyüköztürk (1991, 1993),

(Balcı 1984, 1985, 1987).

Aynı yazarın aynı yıl yaptığı çalışmalar

Yayın yılından sonra a, b, c harfleri kullanılır.

(Demir, 1990a, 1990b; Yılmaz 1992 basımda-a).

Yazarları farklı iki veya çok çalışma

Aynı parantez içinde ve soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek ve aralarına noktalı virgül konularak verilir.

Çeşitli çalışmalar … yapıldığını ortaya koymuştur (Baldo, 1980; Kamil, 1988; Peper ve Funk, 1990).

Yasal dokümanları kaynak gösterme

Kanunun sayısı parantez içinde yazılır.

Milli Eğitim Temel Kanunu (1739),

Kişisel Konuşmalar

Mektup, yazışma, telefon konuşmaları kaynaklar kısmında verilmez. Metin içinde belirtilirler ve sahibinin adının baş harfi nokta soyadı ile tarih tam yazılır.

Bursalıoğlu (Kişisel Konuşma, 1 Ocak, 1993).

KAYNAKLAR

Kaynakların yazılma örnekleri aşağıda verilmiştir. Kaynaklar 11 punto arial yazılmalıdır.

Kitap

Tek yazarlı kitap:

Akpınar, Y. (1999). “Bilgisayar destekli öğretim ve uygulamalar”. Anı Yayıncılık, Ankara.

Çok yazarlı kitap:

Demirel, Ö., Seferoğlu, S., Yağcı, E. (2003). “Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (3rd ed.)”. Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Kurum yazarlı kitap:

YÖK. (1998). “Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları”. Ankara.

Çeviri kitap:

Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. Çeviren: D. A. Özçelik. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

Editörlü kitap:

Öztürk, C., Dilek, D. (Eds.). (2005). “Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (5th ed.)”. PegemA Yayıncılık, Ankara.

Yeni baskılı kitap:

Küçükahmet, L. (2003). “Öğretimde planlama ve değerlendirme (13. baskı)”. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Newcomb, H. (Ed.). (2000). “Television: The critical view (6th ed.)”. Oxford University Press, New York.

Dergi

Akdağ, M. (1990). “Türk eğitim sisteminde yatay ve dikey geçişler”. Milli Eğitim Dergisi, 94, 67-72.

Akdağ, M., Güven, S. (2002). “İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi etkinliklerine ilişkin öğrenci algıları”. Eğitim Yönetimi, 29, 69-80.

Kongre veya Sempozyum Bildirisi

Akdağ, M., Tok, H. (2004). “Geleneksel öğretim ile power point destekli öğretimin  öğrenci erişisine etkisi”. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ında sunulan bildiri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Türkiye, 06-09 Temmuz.

Yayınlanmamış Tez

Akdağ, M. (1993). “Genel liselerin matematik ve fen öğretiminde karşılaşılan sorunlar”. Yayınlanmamış Doktora tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, Türkiye.

Ansiklopediler

Bergmann, P.C. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Encyclopedia Britannica. Chicago

Gazete Makalesi

Ergün, M., Akdağ, M., & Duruhan, K. (1989, Ekim 4). “Türk eğitim sisteminin sorunları ve bazı çözüm teklifleri”. Dünya Gazetesi, 4.

Yazarı Olmayan Gazete Haberi

Dünya Gazetesi, 11. (1989, Ekim 4). “Irak endüstrileşmeye 40 milyar dolar ayırdı”.

Web Sayfası

Akdağ, M., Güneş, H. (2003). “Öğretmen rolünün yaratıcı bir sınıf ortamı oluşturmadaki önemi”. Milli Eğitim Dergisi, 159.
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/159/akdag-gunes.htm (ziyaret tarihi)

Akdağ, M. (tarihsiz). “Eğitimde program değerlendirme ve istatistiksel yöntemler”.
http://web.inonu.edu.tr/~makdag/egitimde%20program%20degerlendirme.pdf (ziyaret tarihi)

YÖK. (tarihsiz). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği lisans programı.
http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/bilgisay.pdf (ziyaret tarihi)

MEB (2002). “Bilgi ve iletişim teknolojileri”.
http://egitek.meb.gov.tr/Egitek/Kitaplar/Etkinlikler2001/Etkinlikler2002.html(ziyaret tarihi)

Elektronik dergiler

Data base (veri tabanı) de yayınlanan e- journal (e-dergi) den alınan Full text (tam metin) bir makalenin kaynakça gösteriminde; web adresi yerine, data base adı verilir.

Selwood, I.,& Pilkington, R. (2005). “Teacher workload: using ICT to release time to teach”. Educational Review, 2, 163-174. Retrieved October 18, 2005, from Taylor & Francis Group.

Makale Yazım Kurallarını indirebilirsiniz.

 

Benzer Konular
Künye
Dergimiz

Yorum yaz