AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS FLORASI, KIRŞEHİR

/ 30 Aralık 2021 / / yorumsuz
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS FLORASI, KIRŞEHİR

ÖZET

Bu çalışmada Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesinin (Kırşehir) florası araştırılmıştır. İnceleme alanında Mart 2019 ve Ağustos 2020 tarihleri arasında değişik zamanlarda arazi çalışması yapılmış ve 376 bitki örneği toplanmıştır. Bu örneklerin değerlendirilmesi ile 53 familya ve 181 cinse ait 213 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Bunlardan 15’i (%7.05) Türkiye için endemiktir. Kültür bitkisi olarak ise 22 takson belirlenmiştir. Türlerin fitocografik bölgelere dağılımı ise şöyledir: 47 Takson (%22,06) İran-Turan, 12 takson (%5,63) Akdeniz, 9 takson (%4,22) Avrupa- Sibirya fitocografik bölgelerine dahildir. 123 takson (%57,74) ise çok bölgeli veya bölgesi bilinmeyen şeklindedir. En büyük üç familya sırasıyla 35 takson (%9,38) ile Fabaceae, 19 takson (%8,92) ile Poaceae’dır. İnceleme alanı B5 karesi içinde yer almaktadır.

ABSTRACT

In this study, the flora of Ahi Evran University Bağbaşı Campus (Kırşehir) was investigated. Field work was carried out at different times between March 2019 and August 2020 in the study area and 376 plant samples were collected. By evaluating these samples, 213 species and subspecies taxa belonging to 53 families and 181 genera were determined. Of these, 15 (7.05%) are endemic to Turkey. 22 taxa were determined as culture plant. The distribution of the species of phytogeographical regions are as follows: 47 Taxon (22.06%) Iran-Turan, 12 taxa (5.63%), Mediterranean, 9 taxa (4.22%) is included in the Euro-Siberian phytogeographic region. 123 taxa (57.74%) is in the form of a multi-zone or unknown. The study area is located within the B5 square.

MAKALE

Yorum yaz