KIR KIRLANGIÇLARI (Hirundo rustica) İLE UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ

/ 4 Kasım 2020 / / yorumsuz
KIR KIRLANGIÇLARI (Hirundo rustica) İLE UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ

ÖZET
Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan çevre sorunları canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Çevre sorunlarının azalması için, insanların çevre ile ilgili konularda bilgi sahibi olması, doğa ile empati kurma ilişkilerinin oluşması, çevreyi koruma bilincine sahip olması gerekmektedir. Çevreye karşı bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmenin en etkili yollarından biri çevre eğitimidir. Kişinin çevreye yönelik tutumları çocukluk döneminde gelişmeye başlar. Öğrenilen bilgiler yaş ilerledikçe çevreye yönelik olumlu tutumlar geliştirebilecek, çocukların erken yaşlardan itibaren kazanacakları bu deneyimler kendisini, çevresini ve doğayı değerlendiriş biçiminin temellerini oluşturacaktır. Kır kırlangıcı kuluçka davranışlarına yönelik doğada eğitim uygulaması son derece pratik yapılabilecek özelliklerdedir. Genelde 20 ile 100-150 çiftten oluşan yuvalama alanlarını tespit etmek ve küçük teleskopik bir ayna ile yuva sahiplerini rahatsız etmeden izleme ve gözlemler yapmak mümkündür. Kuluçkaya başlarken yuva yapımı ve onarımı aşamalarının, yumurta bırakma, yumurta sayısı, kuluçkaya yatma, yumurtadan çıkan yavru sayısı, yavruların ebeveynler tarafından beslenmesi ve yavruların yuvadan uçmalarının gözlenmesi, verilerin öğrenciler tarafından kaydedilmesi, çevre eğitiminin duyuşsal boyutunu oluşturacaktır. Kır kırlangıcı kuluçka davranışlarının izlenmesi programıyla birlikte öğrencilerle uygulanacak Nitel, Nicel ve Karma Yöntem araştırmaları öğrencilerdeki bilgi, tutum ve davranış değişikliklerine etkilerinin belirlenmesini sağlayabilecektir.

ABSTRACT
One of the biggest problems of the present day, Environmental problems, adversely affect the lives of living things. In order to reduce environmental problems, people need to have information about environmental issues, to form relationships with nature and empathy, and to be conscious of protecting the environment. Environmental education is one of the most effective ways of raising conscious and sensitive individuals towards the environment. One’s attitudes towards the environment start to develop in childhood. The learned knowledge will develop positive attitudes towards the environment as the age progresses, and these experiences that children will gain from an early age will form the basis of the way they evaluate themselves, their environment and nature. The application of training in the field of barn swallow breeding behavior in nature is highly practical. It is possible to detect nesting areas of 20 to 100-150 pairs and to monitor and observe with a small telescopic mirror without disturbing the nest owners. Emotional dimension of environmental education will be the stages of nest construction and repair at the beginning of incubation, laying eggs, number of eggs, number of hatching, number of offspring, feeding of the hatchlings by the parents and observation of the hatchlings to fly out of the nest. Qualitative, Quantitative and Mixed Method researches that will be applied together with students to monitor the swallow hatching behavior program will be able to determine the effects of students’ knowledge, attitude and behavior changes.

MAKALE

Yorum yaz